Polityka prywatności

Polityka Prywatności korzystania z serwisu internetowego/ pliki „cookies”

 

Informacje ogólne

 

 1. Koło Łowieckie „Echo” zwane dalej „Kołem” jest Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych, miedzy innymi za pośrednictwem strony internetowej: www.echowarszawa.pl.
 2. Koło prowadzi działalność pod adresem: ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, NIP: 521-14-52-523, REGON: 010117786, adres poczty elektronicznej: echowarszawa@interia.pl, reprezentowane jest przez Prezesa Koła.
 3. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi w zakresie przetwarzania i ochrony danych, odbywa się poprzez e-mail: echowarszawa@interia.pl.
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych            w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U.  z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • transparentne – Koło przedstawia wszelkie istotne informacje na temat celów gromadzenia danych i odbiorców gromadzonych danych;
 • zgodne i zasadne – Koło gromadzi i przetwarza wyłącznie te dane, które są niezbędne do realizacji zadeklarowanych celów;
 • poufne i integralne – Koło wdraża wszelkie rozsądne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ujawnieniem, utratą, zmianą lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
 • przechowywane wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów przetwarzania danych lub świadczenia określonych usług.
 1. Administrator danych realizuje prawo do usunięcia danych, w tym bycia zapomnianym.
 2. Koło nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych innym osobom lub instytucjom, bez zgody członka koła, użytkownika. Przetwarzane przez Koło dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 3. W ramach strony internetowej Koła istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych (np. e-mail, imię, nazwisko, adres, nr telefonu) oraz zamieszczania zdjęć, filmów i innych materiałów z życia Koła. Ujawnienie takich informacji przez członków Koła odbywa się na zasadzie dobrowolności i wyraźnej akceptacji oraz zgodzie na publikowanie wizerunku.
 4. Koło automatycznie gromadzi na swoich serwerach informacje, które są przekazywane przez przeglądarkę. Przy każdym dostępie do stron i przy każdym wywołaniu zawartości strony dane dostępu są zapamiętywane w postaci logów zawierających:
 • stronę internetową, z której wchodzą członkowie Koła, użytkownicy na serwis Koła;
 • adres IP;
 • datę i czas dostępu;
 • zapytania klienta;
 • kod odpowiedzi http;
 • przesłaną ilości danych;
 • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.
 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną:
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 • informacje o skorzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Dane są przechowywane przez Koło, które gromadzi je zgodnie z ustawodawstwem polskim  i przepisami unii europejskiej.
 2. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dane osobowe dotyczące logowania do stron internetowych – 1 rok;
 • pliki cookie – maksymalny okres ważności: 13 miesięcy;
 • dane behawioralne – dane przechowywane tak długo, jak długo klient pozostaje aktywny i nie żąda usunięcia swoich danych;
 • dane identyfikacyjne – dane przechowywane tak długo, jak długo członek Koła, użytkownik pozostaje aktywny i nie żąda usunięcia swoich danych. Brak ograniczeń dla danych zanonimizowanych.
 1. W razie przekazywania informacji do kraju nienależącego do Unii Europejskiej obowiązują przepisy zapewniające ochronę i bezpieczeństwo takich informacji.
 2. Przekazanie lub podpowierzanie danych osobowych może nastąpić zgodnie z obowiązującym prawem i zgodą. Administrator dopuszcza możliwość przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym  na  zlecenie Koła, np.: podwykonawcom usług (tworzenie strony internetowej) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

 1. Każde przetwarzanie danych jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej, której celem jest, miedzy innymi świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO, przetwarzanie danych jest dopuszczalne,   gdy spełniono warunki:
 • dobrowolności;
 • konkretności;
 • świadomości i jednoznaczne okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą;
 • w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego (np.: zgoda na zrobienie zdjęcia, podpis na liście obecności), w którym osoba przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 1. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, w tym prawo do bycia zapomnianym;
 • jest to konieczne do realizacji celów statutowych Koła, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne;
 • przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w ust. 2.

 

 

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 

 1. Członek Koła, użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania  ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane  z naruszeniem  prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych niewymienionych praw.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1. i 2. można korzystać poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: echowarszawa@interia.pl.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność                     z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 

Pliki „cookies” (tzw. ciasteczek)

 

 1. Serwis internetowy Koła używa plików „cookies”. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików „cookies” i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np.: komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Koło.
 2. Zamieszczane informacje w urządzeniu końcowym użytkownika oraz korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Kołem, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, agencje reklamowe itp.
 3. Pliki „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika stron serwisu Koła. „Cookies” zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji członka Koła, użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość.
 4. Strona internetowa Koła może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka                     to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie                   do plików „cookies” umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Brak zmiany po stronie członka Koła, użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 5. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronach internetowych. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 6. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
 • sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym członka Koła, użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej);
 • stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym członka Koła, użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez członka Koła, użytkownika;
 • analityczne – umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji członka Koła, użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez członka Koła, użytkownika, typie strony, z jakiej członka Koła, użytkownika został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty członka Koła, użytkownika na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych członka Koła, użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 1. W ramach strony internetowej ze względu na cel, jakiemu służą pliki „cookies” i inne podobne technologie, stosuje się następujące rodzaje:
 • niezbędne do działania usługi i aplikacji, umożliwiające korzystanie z usług np.: uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.: wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe – umożliwiając zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez członka Koła, użytkownika ustawień i personalizację interfejsu członka Koła, użytkownika, np.: w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi członka Koła, użytkownika, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie członka Koła, użytkownika treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
 1. Członka Koła, użytkownika ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Inne technologie

 

 1. Technologia Local Storage (LS). Dla zapewnienia wygody członka Koła, użytkownika Administrator może używać technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików „cookies”, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku „cookies”, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane  po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Koło nie użyje tej technologii w celu „śledzenia”                 lub identyfikowania członka Koła, użytkownika, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Użycie tej technologii LS może mieć na celu np.: zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.
 2. Zarządzanie ustawieniami przeglądarki internetowej. Oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików „cookies” i innych podobnych technologii                       w urządzeniu końcowym członka Koła, użytkownika. Członek Koła, użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym Koło będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym członka Koła, użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik możliwe jest np.: samodzielne zarządzanie plikami „cookies”. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwala członkowi Koła, użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez strony internetowe;
 • zarządzania plikami „cookies” na poziomie pojedynczych, wybranych przez członka Koła, użytkownika witryny internetowej;
 • określania ustawień dla różnych typów plików „cookies”, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania „cookies”.
 1. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych np: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, itp. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików „cookies” i innych podobnych technologii w przeglądarkach internetowych mogą wpłynąć na niefunkcjonalność  w dostępne o strony Koła. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com                    lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

 

Przekierowania do serwisów społecznościowych oraz serwisów internetowych

 

 1. Serwis internetowy Koła stosuje przekierowania do serwisów internetowych (linki na dole strony): PZŁ, ZO PZŁ Warszawa, ZO PZŁ Ciechanów, ZO PZŁ Siedlce, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych, Braci Łowieckiej, Łowca Polskiego. Niektóre serwisy mogą umożliwiać oglądanie i udostępnianie plików filmowych przez Użytkowników. Podczas wizyty na stronie internetowej, która zawiera wtyczki, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie  z wymienionymi serwisami. Zawartość wtyczek jest wysyłana z serwisów bezpośrednio                 do przeglądarki i integrowana przez nią ze stroną internetową Koła.
 2. Koło nie ma wpływu na ilość danych, celu i zakresu zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych, pobieranych przy pomocy wtyczek przez serwisy wymienione w ust. 1. Wtyczki mogą być umieszczane przez operatorów stron                 na ich własnych witrynach internetowych. Klikając na te wtyczki, zarejestrowani użytkownicy wymienionych serwisów  mogą automatycznie zostawić na serwisie notatkę               z informacją, że akceptują zalinkowane treści operatora witryny internetowej Koła. Zintegrowany „plugin” serwisu Koła „komunikuje się” przy tym na bieżąco                                 z wymienionymi serwisami i bezpośrednio podczas wizyty na stronie internetowej,                    na której jest używany, wysyła dane do wymienionych serwisów – nawet gdyby członek Koła, użytkownik  na nią nie kliknął.

 

 

 

Drobne, dobre rady

 

Użytkowniku pamiętaj o tym, że:

 • gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania ze strony internetowej Koła, do których jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, czyli „wyjdź” ze swoich ustawień, zamknij przeglądarkę internetową, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;
 • dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i Koło. Ze strony Koła gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim;
 • może się zdarzyć, że osoby korzystające strony internetowej Koła chcą „wyciągnąć” od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np.: z chęci zysku, wyrządzeniu szkód wizerunkowych lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chroni prawodawstwo o ochronie danych osobowych.

           

Postanowienia końcowe do założeń Polityki

 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem  z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem                         lub zniszczenie.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. Niniejsza Polityka prywatności strony nie jest źródłem obowiązków dla Administratora strony i ma charakter informacyjny.
 4. Zamieszczone materiały i treści na stronach internetowych realizują zadania edukacyjne, naukowe, kronikowe i są zgodne ze statutem Koła.
 5. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów Koła Użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
 6. Pytania w zakresie Polityki prywatności członkowie Koła, użytkownicy mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: echowarszawa@interia.pl

 

Zmiana Polityki

 

 1. Administrator może dokonać zmiany Polityki Prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności strony internetowej, powodującej konieczność zmiany tego dokumentu.
 2. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu członkowie Koła, użytkownicy akceptują zasady zawarte  w niniejszej Polityce prywatności.